คำขวัญอำเภอบางขัน “ พระพุทธลีลา ฯ สูงตระหง่าน อุทยานบ่อน้ำร้อน เขานางนอนมีตำนาน ถ้ำเพดานงามตาเสน่หาน้ำตกโตน“
 
เมนูหลัก
แนะนำสำนักงาน
บุคลากร
ภารกิจหน้าที่
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
แผนพัฒนาการเกษตร
โครงการงบประมาณ ปี 2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักส่งเสริมฯ เขตที่ 5
กองการเจ้าหน้าที่
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ระบบการจ่ายเงินเดือน
pantwon
สภาเกษตรกร
รายงานข้อมูล
สถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ศูนย์บริการฯ ตำบล
ภาวะการผลิตพืช รต.
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
ทะเบียนเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
เกษตรหมู่บ้่าน
 
ภาพกิจกรรม

สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.นครศรีธรรมราชเขต 2 ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอบางขัน จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการกรีดยาง

 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัด
นครศรีธรรมราช และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ปี 2555
สำนักงานอัยการทุ่งสง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน ได้จัดอบรมความรู้เรื่องกฎหมายที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 60 กลุ่ม 120 คน
นายอินทร์เนตร์ เทพกุนา เกษตรอำเภอบางขัน ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 

 

 

ผลิตภัณฑ์อำเภอบางขัน
กลุ่มเครื่องแกงพรุพรี (เดิมกลุ่มแม่บ้านพรุพรี)
34 พรุพรี หมู่ 4 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
ติดต่อ : นางอาวร ช่วยรุย โทร : 08-9288-2448
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน แจ้งให้เกษตรกรทุกครัวเรือนที่ยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร หรือ ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรสามารถ ติดต่อรับ
การขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในวัน และเวลาราชากร พร้อมหลักฐานในการขึ้นทะเบียน คือ -ทะเบียนบ้านฉบับตัวจริง, บัตรประจำ
ตัวประชาชน และเอกสารสิทธิที่ดินที่ถือครอง

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอ
เมือง พรหมคีรี
ปากพนัง ลานสกา
เชียรใหญ่ ขนอม
หัวไทร สิชล
เฉลิมพระเกียรติ ท่าศาลา
ทุ่งสง พิปูน
ทุ่งใหญ่ ถ้ำพรรณรา
นาบอน ฉวาง
จุฬาภรณ์ ช้างกลาง
ร่้อนพิบูลย์ ชะอวด
พระพรม นบพิตำ
 

สำนักงานเกษตรอำเภอบางขัน
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
E-mail:bangkhan@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นางจุไลลักษณ์ สุวรรณมุติ