คำขวัญอำเภอบางขัน “ พระพุทธลีลา ฯ สูงตระหง่าน อุทยานบ่อน้ำร้อน เขานางนอนมีตำนาน ถ้ำเพดานงามตาเสน่หาน้ำตกโตน“

เมนูหลัก

ข้อมูลอำเภอบางขัน
บุคลากร
กลุ่มวิสหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
แผนพัฒนาการเกษตร
โครงการงบประมาณ ปี 2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักส่งเสริมฯ เขตที่ 5
กองการเจ้าหน้าที่
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 
ระบบการจ่ายเงินเดือน
pantwon
สภาเกษตรกร
รายงานข้อมูล
สถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ศูนย์บริการฯ ตำบล
ภาวะการผลิตพืช รต.
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
ทะเบียนเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
เกษตรหมู่บ้่าน
บุคลากรอำเภอบางขัน

นายอินทร์เนตร เทพกุนา
เกษตรอำเภอบางขัน


นายปิยสิษฐ์ บุญช่วย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวมาลี แซ่ภู่
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน

นางเสาวภา คงหอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางจุไลลักษณ์ สุวรรณมุติ
เจ้าพนักงานธุรการ